Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Stavebniny Zeman, s.r.o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 661, PSČ: 593 01, IČ: 262 25 166, DIČ: CZ26225166, (dále jen dodavatel), platí pro dodávky zboží realizované dodavatelem pro odběratele, není-li ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem sjednána úprava odlišná.

2. Jestliže odběratel podepíše Rámcovou smlouvu s dodavatelem a nebo předá či sdělí dodavateli svou objednávku, má se za to, že souhlasí s těmito VOP, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

3. Veškerá prohlášení, přísliby či doručené objednávky jsou pro dodavatele závazné, jestliže je písemně potvrdil. Objednávka je považována za potvrzenou též v případě podpisu smlouvy na konkrétní a ve smlouvě individualizovanou dodávku, předáním zboží dodavatelem odběrateli a je-li zboží přepravováno třetí osobou, předáním zboží prvnímu dopravci.

4. Jestliže odběratel odstoupí od smlouvy uzavřené s dodavatelem anebo zruší-li svou objednávku, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny objednaného zboží. Dodavatel je oprávněn prominout odběrateli placení smluvní pokuty.

5. Jestliže dodavatel neodpoví na jakékoliv obchodní či jiné prohlášení nebo žádost odběratele, neznamená to v žádném případě jeho souhlas.

6. Objednané a dodané zboží je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za následky vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným, než stanoveným způsobem, odpovídá v plném rozsahu odběratel. Doporučení dodavatele a jím poskytované bezplatné technické konzultace vycházejí z dobré víry v dokumentaci poskytnutou mu obchodními partnery a případný rozpor mezi nimi a skutečným stavem nelze uplatňovat u dodavatele či z takových okolností vyvozovat jakoukoli odpovědnost dodavatele, není-li to sjednáno přímo v uzavřené písemné smlouvě. Ručení a odpovědnost dodavatele z titulu poskytnutého technického či jiného poradenství smluvní strany vylučují, nestanoví-li smlouva jinak.

7. Objednávky bude předávat odběratel dodavateli osobně, poštou, faxem nebo e-mailem. Objednávky budou vždy písemné.

II. Nabídky, vzorky

1. Veškeré nabídky a vzorky předává dodavatel odběrateli zdarma, není-li vzájemně ujednáno jinak. Jestliže nabídky nejsou výslovně označeny jako závazné, případně jestliže jsou výslovně označeny za závazné a projde jejich platnost, platí pouze jako informativní.

2. Veškeré vzorky jsou považovány za nezávazné exponáty, jejichž množství, velikost a vlastnosti jsou vyhrazeny a nejsou určeny k dalšímu prodeji.

III. Ceny

1. Smluvní strany sjednávají, že kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy, bude stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření konkrétní kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Je povinností kupujícího seznámit se s platným ceníkem prodávajícího. Náklady spojené s balením, případně dopravou zboží nese kupující a budou sjednány dohodou, dle aktuálních cenových podmínek. Ceny jsou uváděny bez DPH a jiných přirážek.

2. Jestliže ceny nejsou písemně potvrzeny, platí ceníkové ceny ke dni předání zboží.

3. Prodejní ceny dodavatele vycházejí z cen výrobců a dalších dodavatelů dodavatele. O změnách cen bude informovat dodavatel odběratele v návaznosti na informace získané od výrobců a dalších dodavatelů.

4. Bonusy a dodatečné slevy se nevztahují na cenové nabídky, traťové dodávky a akční ceny.

5. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Faktura je obvykle splatná do 15 dnů po vystavení faktury. V pochybnostech se má za to, že kupující obdržel fakturu třetí pracovní den od data vystavení faktury.

IV. Dodání zboží

1. Dodání zboží se provádí těmito způsoby:

  • odběratel osobně vyzvedne zboží ze skladu dodavatele.
  • odběratel osobně vyzvedne zboží u výrobce nebo z jeho skladu,
  • zboží je výrobcem odesláno jeho nebo jím sjednaným přepravcem kupujícímu,
  • zboží je od výrobce přepraveno přepravcem dodavatele nebo přepravcem jím sjednaným.

Konkrétní způsob dodání vyplývá z objednávky a jejího potvrzení, resp. z povahy jednotlivých závazků či je sjednán v kupní smlouvě nebo jejím dodatku, a konečně může vyplývat i ze zvyklostí, které mezi sebou účastníci zavedli ve vztahu k odběrům zboží v rámci jejich závazkových vztahů. Nebezpečí škody přechází na odběratele převzetím zboží u výrobce, v jeho skladu nebo u odběratele či v jeho skladu anebo ukončením přepravy od výrobce resp. od dodavatele, zajišťuje-li tuto přepravu výrobce, resp. dodavatel.

2. Dodací lhůty se sjednávají individuálně. Místem plnění pro dodávky zboží je vzájemně sjednané místo plnění ve smlouvě v závislosti na způsobu dodání zboží.

3. Zdržení dodávek zapříčiněná vyšší mocí, mezi což se počítá např. porucha strojů, nezaviněný výpadek dodávek energie a surovin nebo zdržení na straně výrobců a dodavatelů dodavatele, a vlivy, které dodavatel nemohl ovlivnit bez neúměrného finančního zatížení, nejsou pro odběratele důvodem k odstoupení od smlouvy (objednávky), jinak se uplatní čl. I., bod 4. těchto VOP.

4. Vratné obaly je nezbytné zaslat v závislosti na způsobu dodání zpět výrobci, resp. dodavateli, a to nejpozději do tří měsíců od data dodání zboží, v čistém stavu, schopné opětovného použití, prosté dovozného, není-li sjednáno jinak. Tohoto ustanovení se nepoužije pro nevratné obaly.

5. Dodávky zboží se zpravidla uskutečňují na základě Rámcové smlouvy, která namísto kupní ceny stanoví způsob jejího určení v budoucnu, tedy v závislosti na množství odebraného zboží a platném ceníku. Dodávky zboží rozvržené v čase jsou možné, podléhají však zvláštní písemné dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Obecně ale platí, že je-li pro prodej dohodnuto dodání určitého množství zboží během určitého času, je dodavatel oprávněn dodávky rozdělit do lhůt odebrání. Nedojde-li k odebrání celkového množství zboží během dohodnuté lhůty, zaniká povinnost dodavatele zboží dodat, vzniká právo dodavatele od uzavřené smlouvy odstoupit (objednávku zrušit) a kromě ujednání, obsaženého ve smlouvě, se odběratel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 25% ceny zboží neodebraného v rozporu s uzavřenou smlouvou. Dodavatel je oprávněn smluvní pokutu prominout.

V. Záruky a reklamace

1. Dodavatel poskytuje na veškeré zboží záruku za podmínek specifikovaných zákonnou úpravou. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel nepřebírá záruku za vady zboží, které se objevují v důsledku toho, že zboží není používáno obvyklým a řádným způsobem, resp. není-li zboží instalováno nebo užíváno v obvyklých a přiměřených podmínkách. Dodavatel taktéž nepřebírá záruku za vady zboží, jehož používání vyžaduje odborné zacházení a takto s ním nebylo zacházeno. Záruka se nevztahuje na vady zboží nebo jeho části, způsobené běžným opotřebením.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zák. 89/2012 Sb. v platném znění – občanského zákoníku.

3. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídka zboží se uskuteční při převzetí zboží kupujícím nebo dopravcem kupujícího. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Na pozdější reklamace vad zboží zjistitelných při obvyklé prohlídce při převzetí zboží (tj. zejména vady v množství, druhu, balení zboží) nebude brán zřetel.

4. Při použití zboží je nezbytné přesně dodržet výrobcem předepsané technologické postupy. Vady množství lze uplatnit pouze při převzetí zboží, přičemž neuplatněním takového nároku řádně a včas tato práva odběratele z odpovědnosti za vady zanikají. Vady vzniklé nesprávným nakládáním s předmětem plnění uplatnit u dodavatele nelze.

5. Oprávněné reklamace budou vyřízeny výměnou vadného zboží za zboží bezvadné, popř. dohodou odběratele a dodavatele o poskytnutí slevy z dodaného zboží.

VI. Platby

Platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové smlouvě.

VII. Porušení smluvních povinností a jeho následky

1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny si strany sjednávají, že výše smluvního úroku z prodlení, který je kupující povinen zaplatit, je 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 7 dnů ode dne splatnosti faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu v souladu s ust. § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel a dodavatel prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto VOP nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy, případně je aplikovat též přiměřeně na jiné mezi nimi uzavřené smlouvy a že jejich obsah a přistoupení k nim ze strany odběratele i dodavatele, je v souladu s jejich svobodnou, určitou a vážnou vůlí.

2. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP budou stranami vykládány v dobré víře.

3. K prokázání své právní subjektivity předá odběratel dodavateli při podpisu smlouvy, nebude-li ve smlouvě ujednáno jinak, daňovou registraci - pokud je plátcem DPH, dále svůj výpis z obchodního rejstříku, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku anebo živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku.

4. Dozví-li se dodavatel dodatečně, avšak předtím, než nastane sjednaný termín plnění jeho závazku, nepříznivé skutečnosti o důvěryhodnosti odběratele, může požadovat okamžité zaplacení či odstoupit od smlouvy a žádat vydání dodaného zboží.

5. Zásahy třetích osob směřující k zatížení nebo odnětí majetku odběrateli, jako např. exekuce (soudní nebo správní výkon rozhodnutí), musí odběratel dodavateli neprodleně oznámit.

6. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. k zařazení chráněných údajů o platební disciplíně kupujícího do zvláštního registru a k poskytování a uveřejnění chráněných údajů týkajících se jakýchkoli nesplacených závazků kupujícího a vyplývajících ze vzájemných závazkových vztahů mezi kupujícím a prodávajícím, v rámci poskytování údajů o platební disciplíně odběratelů prodávajícího. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

7. Tyto VOP platí od 1. ledna 2016 do odvolání.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.ledna 2016

Dodavatel : Stavebniny Zeman, s.r.o.

Zastoupený: Jiřím Burešem, jednatelem

Stavebniny Zeman - Bystřice nad Pernštejnem Nádražní 661, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem +420 566 550 517 info@stavebninyzeman.cz
Stavebniny Zeman - Nové Město na Moravě Soškova 1352, 592 31 Nové Město na Moravě +420 566 615 772 nmnm@stavebninyzeman.cz
Stavebniny Zeman - Doubravník Doubravník 316, 592 61 Doubravník +420 566 566 755 info@stavebninyzeman.cz